شماره تماس آموزشگاه سمیرا

+98 (013) 44 36 3899

+98 0911 849 4305

شماره تماس سالن آرایش

+98 (013) 33 34 6222

+98 (013) 33 32 0372

+98 0939 552 4851

+98 0911 334 1813

آدرس

  • سالن: رشت خیابان مطهری، ابتدای گذر فرخ، مجتمع پارس، طبقه 6 و 4
  • آموزشگاه: بازار جمعه، خیابان امام، کوچه جانباز